VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

17.12.2017   16:30

babicka_z_vajickaw.gif

Kultúrny dom Žarnovica

Babička z vajíčka

V predvianočnom zhone pozýva OKMŠ všetky deti a rodičov oddýchnuť si pri roztopašnej bábkovej rozprávke s názvom Babička z vajíčka , o obyčajnom vajíčku s veľkými zázrakmi. Predstavenie Divadla Piki, ktoré poznáte aj z TV ako Elá hop! sa bude konať v nedeľu 17.12.2018 o 16.30 v kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji od 11.12. v Mestskej knižnici alebo v deň predstavenia od 15.30 hod vo vestibule kultúrneho domu. Vstupné: deti 1,50€/ dospelí 3,00€.


 

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 1/2016 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (odpadov s obsahom škodlivých látok) od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  

25. marca 2017 (t.j. v sobotu)

Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu:

 

  • batérie a akumulátory,
  • opotrebované oleje, olejové filtre a tuky,
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
  • zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené,
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
  • olejom znečistené textílie, tonery,
  • kyseliny,

 

Odpady je potrebné priniesť na zberné stanovištia podľa uvedeného harmonogramu :

 

Mesto Žarnovica :

na uliciach :

Fraňa Kráľa (pri Základnej škole)                                                    8.00 –   9.00 hod.

L. Osvalda   (križovatka pri Dennom centre seniorov)                  9.10 – 10.10 hod.

Partizánska (pri bývalom mlyne)                                                     10.20 – 11.20 hod.

P. Jilemnického (križovatka ku Materskej škole)                           11.30 – 12.30 hod.

 

Mestské časti:

Na tieto stanovištia treba priniesť nebezpečný odpad v čase od 11.30 do 12.30 hod.

 

Žarnovická Huta – stanovište pri bývalom pohostinstve „U RAKA“

 

Rev. Podzámčie – I.  stanovište – Horná časť pri reštaurácii „Pod Hradom“

                              II. stanovište – Dolná časť na mieste veľkokapacitného kontajnera

 

Lukavica – stanovište : námestie pri kaplnke

 

Ubezpečujeme občanov, že nebezpečný odpad bude z určených stanovíšť zberným vozidlom odvezený aj v prípade posunu časového harmonogramu.

Za spoluprácu počas zberu nebezpečného odpadu vopred všetkým ďakujeme.

 

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.

 

                                                                                                        MsÚ - OVIaŽP

Súbor na stiahnutie Zber_NO.pdf Zber_NO.pdf (30.6 kB)