VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mesto Žarnovica, Mestský úrad v Žarnovici v súlade so VZN č. 1/2016 o spôsobe nakladania  s komunálnymi  odpadmi a s drobnými  stavebnými odpadmi na území  mesta  Žarnovica  organizuje zber „NEBEZPEČNÝCH ODPADOV“ (odpadov s obsahom škodlivých látok) od občanov obytných domov a rodinných domov v meste a jeho mestských častiach v jeden deň a to :  

25. marca 2017 (t.j. v sobotu)

Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu:

 

  • batérie a akumulátory,
  • opotrebované oleje, olejové filtre a tuky,
  • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
  • zvyšky farieb, obaly z farieb silno znečistené,
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky,
  • olejom znečistené textílie, tonery,
  • kyseliny,

 

Odpady je potrebné priniesť na zberné stanovištia podľa uvedeného harmonogramu :

 

Mesto Žarnovica :

na uliciach :

Fraňa Kráľa (pri Základnej škole)                                                    8.00 –   9.00 hod.

L. Osvalda   (križovatka pri Dennom centre seniorov)                  9.10 – 10.10 hod.

Partizánska (pri bývalom mlyne)                                                     10.20 – 11.20 hod.

P. Jilemnického (križovatka ku Materskej škole)                           11.30 – 12.30 hod.

 

Mestské časti:

Na tieto stanovištia treba priniesť nebezpečný odpad v čase od 11.30 do 12.30 hod.

 

Žarnovická Huta – stanovište pri bývalom pohostinstve „U RAKA“

 

Rev. Podzámčie – I.  stanovište – Horná časť pri reštaurácii „Pod Hradom“

                              II. stanovište – Dolná časť na mieste veľkokapacitného kontajnera

 

Lukavica – stanovište : námestie pri kaplnke

 

Ubezpečujeme občanov, že nebezpečný odpad bude z určených stanovíšť zberným vozidlom odvezený aj v prípade posunu časového harmonogramu.

Za spoluprácu počas zberu nebezpečného odpadu vopred všetkým ďakujeme.

 

Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený.

 

                                                                                                        MsÚ - OVIaŽP

Súbor na stiahnutie Zber_NO.pdf Zber_NO.pdf (30.6 kB)