VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

Výberové konanie - vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • osobitná odborná spôsobilosť na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného úradu alebo na úseku starostlivosti o životné prostredie je výhodou

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • odborná prax najmenej 5 rokov - v oblastiach predmetu činnosti, vo výkone práce vo verejnom záujme resp. v štátnej službe, v oblasti investícií alebo v oblasti verejného obstarávania - je výhodou
 • znalosť legislatívy v oblasti investícií, stavebného poriadku, územného plánovania, životného prostredia, štátneho fondu rozvoja bývania, správneho konania
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni /minimálne Word, Excel, Internet/
 • vodičský preukaz sk. „B“
 • manažérske, organizačné a komunikačnéschopnosti
 • zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na ciele, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu

 

Požadované doklady: *

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením poštovej adresy, telefonického a mailového kontaktu na uchádzača
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na nezaradenie uchádzača do výberového konania

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, v obálke označenej heslom : „Výberové konanie – OVIŽP - neotvárať“ najneskôr do 21.júla 2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum podania v podateľni mestského úradu.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov a má právo podľa § 5 ods.8 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové výberové konanie.

 

Predpokladaný termín nástupu je podľa dohody.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené písomne alebo e-mailom.