VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oficiálna stránka mesta Žarnovica

17.12.2017   16:30

babicka_z_vajickaw.gif

Kultúrny dom Žarnovica

Babička z vajíčka

V predvianočnom zhone pozýva OKMŠ všetky deti a rodičov oddýchnuť si pri roztopašnej bábkovej rozprávke s názvom Babička z vajíčka , o obyčajnom vajíčku s veľkými zázrakmi. Predstavenie Divadla Piki, ktoré poznáte aj z TV ako Elá hop! sa bude konať v nedeľu 17.12.2018 o 16.30 v kultúrnom dome v Žarnovici. Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji od 11.12. v Mestskej knižnici alebo v deň predstavenia od 15.30 hod vo vestibule kultúrneho domu. Vstupné: deti 1,50€/ dospelí 3,00€.


 

nestanovený - 28.12.2017  

Anketa sportovec17-page-001.jpg

Žarnovica

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV MESTA

Športovci jednotlivci:
Kategórie:
I. deti do 15 rokov, vrátane (ročníky narodenia 2002 a neskôr)
II. mládež vo veku od 16 do 30 rokov (ročníky narodenia 1987 až 2001)
III. 31-roční a starší (ročníky narodenia 1986 a skôr)

Športový kolektív

Športoví činovníci:
a) tréner
b) bývalý vynikajúci športovec
c) dlhoročný funkcionár alebo pracovník v oblasti športu

Návrhy na kandidátov na ocenenia, na predpísanom formulári – anketovom lístku, môže predkladať:
1) každý dospelý občan s trvalým pobytom v Meste Žarnovica
2) každý športový klub, resp. športová organizácia – ako právny subjekt so sídlom v Meste Žarnovica
3) školy v Meste Žarnovica

Úplne vyplnené anketové lístky je potrebné doručiť (poštou, alebo osobne) do podateľne MsÚ na adresu: Mestský úrad Žarnovica, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica, alebo na Oddelenie kultúry, mládeže a športu MsÚ, Dolná 261/25, 966 81 Žarnovica, v termíne do 28.12.2017 a na obálku uviesť: „ŠPORTOVEC ROKA 2017“.
Anketu vyhodnotí Komisia športu MsZ v Žarnovici v termíne do 19. januára 2018.
Vyhlásenie ankety sa uskutoční slávnostným spôsobom v termíne do 22. februára 2018.

Anketu vyhlásilo Mesto Žarnovica v súlade s § 64, písm. g) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Kritériá a anketové lístky na www.zarnovica.sk, alebo na OKMaŠ MsÚ Žarnovica.


 
Súbor na stiahnutie Anketa cinovnik.doc Anketa cinovnik.doc (41.5 kB)

Výberové konanie - vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica

v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúci Oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 • osobitná odborná spôsobilosť na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného úradu alebo na úseku starostlivosti o životné prostredie je výhodou

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • odborná prax najmenej 5 rokov - v oblastiach predmetu činnosti, vo výkone práce vo verejnom záujme resp. v štátnej službe, v oblasti investícií alebo v oblasti verejného obstarávania - je výhodou
 • znalosť legislatívy v oblasti investícií, stavebného poriadku, územného plánovania, životného prostredia, štátneho fondu rozvoja bývania, správneho konania
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni /minimálne Word, Excel, Internet/
 • vodičský preukaz sk. „B“
 • manažérske, organizačné a komunikačnéschopnosti
 • zodpovednosť, rozhodnosť, orientácia na ciele, zmysel pre tímovú prácu, odolnosť voči stresu

 

Požadované doklady: *

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením poštovej adresy, telefonického a mailového kontaktu na uchádzača
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • motivačný list
 • úradne osvedčené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

* nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na nezaradenie uchádzača do výberového konania

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Žarnovici, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica, v obálke označenej heslom : „Výberové konanie – OVIŽP - neotvárať“ najneskôr do 21.júla 2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke resp. dátum podania v podateľni mestského úradu.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov a má právo podľa § 5 ods.8 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlásiť nové výberové konanie.

 

Predpokladaný termín nástupu je podľa dohody.

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené písomne alebo e-mailom.